Home

landing_cover
Article
มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ ฟังเสียง ‘ประชาชน’ เพื่อสร้างนโยบาย

ยิ่งเวลาเดินหน้ามาไกล โลกก็ยิ่งเจอความท้าทายที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี การสั่นสะเทือนของภูมิรัฐศาสตร์โลก หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หลายประเทศกำลังมองหาแนวทางวิธีการออกแบบนโยบายใหม่ๆ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ “ห้องปฏิบัติการนโยบาย” (Policy Lab)

landing_cover
Data Visualization
ส่องโซเชียลดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด-19

Data Visualization รวบรวมข้อมูลจากการกวาดความคิดเห็นของคนบนโลกออนไลน์ (Social Listening) เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชน มากกว่า 100,000 ข้อความ และ 10 ล้าน Social Media Engagement

previous arrow
next arrow

Knowledge

Explore articles, infographics and videos on public policy

Vocab of The Week

Introduce Policy Vocabularies
Vocabs of The Week

Policy Canvas

Policy Canvas คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เห็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการนโยบาย โดยส่วนใหญ่กระดานนโยบายจะมีความยาวเพียงหน้าเดียว เนื้อหาเน้นแนวคิดสำคัญของนโยบายมากกว่ารายละเอียดทั้งหมด นอกจากนี้เนื้อหาในกระดานนี้ยังจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามผลลัพธ์ที่ได้จากการนำแนวคิดที่ทดลองกับผู้ใช้นโยบาย

ตัวอย่าง

กระดานนโยบายช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในกระบวนการนโยบาย เนื่องจากเครื่องมือนี้ช่วยให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจัยสำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในประเทศรวันดา รัฐบาลได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ หรือแผนยุทธศาสตร์สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานความรู้ภายในปี 2050 องค์ประกอบหลักๆ สำหรับกระดานนโยบายนี้ ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริบท กระบวนการและพันธมิตร การลงทุน ความเสี่ยง จังหวะเวลา และข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปโดยรวม 

ในขั้นตอนการออกความคิดเห็น (ideate) ข้อมูลภายใต้คอลัมน์ต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามผลการทดลองแต่ละครั้งเสมอ ด้วยวิธีนี้เอง เราจะเห็นภาพรวมของนโยบายที่กำลังพัฒนา และเห็นความก้าวหน้าของแนวคิดอยู่เสมอ

Vocabs of The Week

Revitalise

Revitalise คือการฟื้นฟู ที่ในบริบทนี้หมายถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนที่ขาดโอกาสหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม ผ่านแนวทางการพัฒนาเมืองที่ครอบคลุมมิติต่างๆ เช่น การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น การขยายพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ หรือโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม

ตัวอย่าง

การลงทุนฟื้นฟูชุมชนคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ท้องถิ่นคงอยู่ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ภาวะโรคระบาดไม่ได้เป็นเพียงภัยต่อสาธารณสุขระดับชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ีดีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อพยุงตัวให้รอดพ้นจากวิกฤติ เทศมณฑล Hennepin รัฐมินนิโซตา ตัดสินใจของบประมาณสำหรับการฟื้นฟูชุมชนด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับชุมชนและภาคธุรกิจ และพื้นที่สำหรับใช้งานโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งช่วยรักษาและสร้างงานขึ้นมาอีกกว่า 800 ตำแหน่ง

Vocabs of The Week

Co-create

Co-create หมายถึง การร่วมกันสร้าง ที่ในบริบทนี้หมายถึงการพัฒนาทางออกร่วมกันกับประชาชนในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย และช่วยให้ทุกคนยืนอยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ใช่การพึ่งพากระบวนการนโยบายที่ใช้อำนาจแนวดิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การร่วมกันสร้างคือกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเฉพาะสาธารณชน เนื่องจากทุกคนสามารถเป็นผู้ออกแบบนโยบายที่มีสถานะเท่าเทียมกัน และร่วมกันหาทางออกอย่างโปร่งใสได้

ตัวอย่าง

กระบวนการนโยบายแบบใช้อำนาจแนวดิ่งแยกผู้ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายออกจากผู้ออกนโยบายอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเครื่องมือที่ออกแบบให้พวกเขา เพราะฉะนั้น เพื่อลดระยะห่างระหว่างภาครัฐและประชาชน เราจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น EU Policy Lab ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเสนอประเด็นเชิงนโยบาย หลังจากได้ข้อคิดเห็นจากผู้ได้รับผลประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายโดยตรงแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ไปร่วมกันพัฒนาเป็นกรอบการทำงานสำหรับออกแบบและทดลองนโยบายต่างๆ

Vocabs of The Week

Breakthrough

หมายถึง การเจาะทะลุ ที่ในบริบทนี้คือการฝ่าฟันอุปสรรค เช่น ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรม และการยุติความยากจน

ตัวอย่าง

การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังคือหัวใจของการออกแบบนโยบายที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยเจาะทะลุอุปสรรค ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ริเริ่มโครงการบูรณะเรื่องเพศให้เป็นกระแสหลักในการพัฒนา (gender mainstreaming) สำหรับหน่วยงานรัฐท้องถิ่น หลังจากนั้นทางเทศบาลจึงพบว่า ผู้หญิงในภาคส่วนการให้บริการดูแล ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างมากกว่าคนอื่น จึงนำมาสู่การหาทางออกสำหรับปัญหานี้ได้ในที่สุด

สำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม อาร์เจนตินาคือหนึ่งในประเทศที่นำเอาข้อเสนอการมีส่วนร่วมของนานาประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nationally Determined Contribution: NDC) มาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ อาร์เจนตินาจึงสร้างหน่วยงานพิเศษเพื่อประสานงานกับจังหวัดและเทศบาลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top