เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

Thailand Policy Lab คือห้องปฏิบัติการนโยบายก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNDP เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบและกำหนดนโยบายให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และเท่าทันความท้าทายใหม่ๆ 

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยังยืน

ปัญหาเเละความท้าทายในปัจจุบันซับซ้อน รวดเร็วเเละเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการออกแบบนโยบายเเบบดั้งเดิมเท่านั้น

ห้องปฏิบัติการนโยบายจึงต้องเกิดขึ้นมาเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้กับการคิดและออกแบบนโยบาย โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายที่ตอบโจทย์และยั่งยืน

ห้องปฎิบัติการด้านนโยบายชั้นนำ

Thailand Policy Lab คือความริเริ่มด้านห้องปฏิบัติการนโยบายที่ใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ มาออกแบบและกำหนดนโยบาย และมุ่งเป้าสู่ผู้นำด้านห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนโยบาย

Thailand Policy Lab สำรวจ ทดลองและพัฒนาชุดแนวทางการแก้ปัญหา ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนตลอดกระบวนการและผลักดันวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มาให้เป็นนโยบายสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์ฯ กับ UNDP

Thailand Policy Lab คือห้องปฏิบัติการนโยบาย ก่อตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมสร้างนโยบายชั้นนำ

ภารกิจ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างนโยบายของประเทศไทยให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ และความต้องการของประชาชน

เป้าหมาย

  • ​เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างนโยบายแบบมีส่วนร่วม
  • เพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมการสร้างนโยบายในการเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและเอกชนในการออกแบบและกำหนดนโยบาย
  • เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายของนวัตกรออกแบบนโยบาย
  • เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนโยบาย

แพลตฟอร์มนโยบาย

การส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม

สังคมของนวัตกร

การสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top