เครื่องมือนโยบาย

Policymaking Tools

เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อออกแบบนโยบาย

Thailand Policy Lab พัฒนาและส่งต่อเครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบาย ซึ่งคือวิธีใหม่ๆ ในการคิด เชื่อมโยง และออกแบบนโยบายให้กับผู้ออกแบบนโยบาย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top