Vocabs of The Week
Published: 20.03.2023

หนึ่งในความเชื่อที่ทรงพลังมากที่สุด คือ “เลือดข้นกว่าน้ำ” หรือ “ครอบครัวที่ให้กำเนิดสำคัญกับเรามากที่สุด” สังคมมักมองว่าโครงสร้างครอบครัวแบบพ่อ-แม่-ลูกคือสายสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง ฉะนั้นคนในครอบครัวจึงรับผิดชอบต่อกันและกันมากที่สุด สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในนโยบายต่างๆ เช่น การลาด้วยกิจอันจำเป็นเกี่ยวกับครอบครัว อย่างไรก็ตาม ผู้คนจำนวนมากไม่อาจใกล้ชิดกับครอบครัวที่ให้กำเนิดได้ เช่น คนที่โดนพ่อแม่กระทำรุนแรง นอกจากนี้แล้ว ปัจจุบันคำว่าครอบครัวเองยังไปไกลกว่าครอบครัวที่ผูกพันทางสายเลือด หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อหารือเรื่องนโยบายดูแลประชาชนหรือประชากร นักนโยบายจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์และโครงสร้างครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top