Vocabs of The Week
Published: 15.08.2022

ตัวอย่าง เช่น เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจคนไร้บ้าน นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาภาวะไร้บ้านจึงไปใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้านในที่สาธารณะเป็นเวลาหลายเดือน วิธีการเช่นนี้ทำให้นักวิจัยเข้าใจคนไร้บ้านได้อย่างลึกซึ้ง เห็นที่มาที่ไปและวิถีชีวิตของพวกเขา การออกนโยบายก็เช่นกัน หากต้องการออกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เราไม่รู้จักมักคุ้น การประยุกต์ใช้วิธีการแบบชาติพันธุ์วรรณาก็จะช่วยให้เข้าใจกลุ่มคนนั้นๆ ได้มากขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าการวิจัยในลักษณะที่ใกล้ชิดกับผู้คนเช่นนี้ ก็ต้องยึดหลักจริยธรรมในการศึกษาวิจัยด้วย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top