บทความ / นวัตกรรมเชิงนโยบาย
Published: 16.12.2021

ในงาน Policy Innovation Exchange เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Warren Luk ประธานเจ้าหน้าที่ของ Good Lab ฮ่องกง ได้พูดถึงการใช้หลัก Design Thinking ในการดึงประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

Good Lab ห้องปฏิบัติการเพื่อชุมชน

Good Lab เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งเมื่อปี 2012 โดยทำหน้าที่สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในฮ่องกง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับสถาบันของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

Good Lab กับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน

ย้อนไปเมื่อปี 2012 ทาง Good Lab ได้มีโอกาสร่วมออกแบบพื้นที่ชุมชนในเขตทางตอนเหนือของฮ่องกงชื่อ “เชิงสุ่ย” ที่มีโรงงานบำบัดน้ำเสีย Shek Wu Hui ตั้งอยู่ ซึ่งได้ส่งกลิ่นเหม็นต่อคนในชุมชน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ โดยปัญหานี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาถึง 30 ปี

Good Lab จึงได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม ภาคประชาสังคม และรัฐบาล เพื่อเข้ามาออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาผ่านหลักการ Design Thinking ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

  • การเอาใจใส่

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าใจรากของปัญหาร่วมกัน

  • การหาทางออก

เมื่อเห็นถึงปัญหาหรือจุดด้อยของชุนชนอย่างชัดเจนแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ร่วมกันออกแบบชุมชนขั้นเบื้องต้น 

  • การสร้างต้นแบบ

จากนั้นทางโครงการได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาทั่วทั้งเขตชุมชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา

หลังจาก 12 เดือนของกระบวนการข้างต้น ปัญหาที่เกิดจากโรงงานได้รับการแก้ไข และยังได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคนในชุมชน

Good Lab กับการพัฒนาแอปพลิชั่นผ่านหลัก Design Thinking

ในฮ่องกงมีแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “ลิงก์พักผ่อน” (Leisure Link) แอปพลิเคชั่นที่เปิดให้ชาวฮ่องกงจองบริการสันทนาการสาธารณะ เช่น สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ แต่พบว่าชาวฮ่องกงยังเลือกที่จะจองบริการสันทนาการต่างๆ ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้แอปพลิเคชั่น

Good Lab เล็งเห็นถึงโอกาสของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว จึงได้เข้าไปปรับปรุงแอปพลิเคชั่นผ่านหลักการ Design Thinking ด้วยการเอาใจใส่กลุ่มผู้ใช้และผู้ให้บริการ การสร้างพันธมิตร จนถึงการหาข้อมูลเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแอปพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น จากนั้นมีการทดสอบระบบกับผู้ใช้ เพื่อให้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ถ้าอยากเดินเร็วให้เดินคนเดียว ถ้าอยากเดินให้ไกล จงเดินไปด้วยกัน” จึงเป็นทัศนคติการทำงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Good Lab แห่งฮ่องกง 

 

 

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top