คำอธิบายบทเรียน

วาเนสสา เลฟตัน และ พินา ซาดา เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการนโยบายของอังกฤษ พูดถึงการพลิกโฉมกระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยการใช้นวัตกรรม ที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการออกแบบนโยบาย

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top