คำอธิบายบทเรียน

ทีโอ ลินยู หัวหน้าด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ พูดถึงการพลิกโฉมการบริการประชาชนของภาครัฐด้วยนวัตกรรมที่เน้นที่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน

งานของเรา
สำรวจการนำนวัตกรรมมาออกแบบนโยบาย
คลังความรู้
เรียนรู้ด้านนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับเรา
ออกแบบนโยบายกับเรา
Back to Top